ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศรายการข่าวผุ้ลงประกาศเปิดอ่าน
23 พ.ค. 2561 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เฉลิมพล เขตขันธ์77
23 พ.ค. 2561 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560 - 2564 เฉลิมพล เขตขันธ์63
3 พ.ค. 2561 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2561 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เฉลิมพล เขตขันธ์49
2 พ.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2561 เฉลิมพล เขตขันธ์46
1 พ.ค. 2561 การประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560 - 2564 เฉลิมพล เขตขันธ์248
17 เม.ย. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่สาม เฉลิมพล เขตขันธ์60
11 เม.ย. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่สอง เฉลิมพล เขตขันธ์49
10 เม.ย. 2561 กองบริหารงานบุคคลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เฉลิมพล เขตขันธ์82
3 เม.ย. 2561 บุคลากรกองบริหารงานบุคคล ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 มีนาคม 2561 และงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดมหาสารคาม เฉลิมพล เขตขันธ์50
26 มี.ค. 2561 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เฉลิมพล เขตขันธ์73
26 มี.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2561 เฉลิมพล เขตขันธ์88
12 มี.ค. 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง เฉลิมพล เขตขันธ์133
12 มี.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เฉลิมพล เขตขันธ์123
12 มี.ค. 2561 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เฉลิมพล เขตขันธ์98
9 มี.ค. 2561 การประชุมชี้แจงผู้บริหารหน่วยงาน(คณะ/สำนัก) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เฉลิมพล เขตขันธ์86
9 มี.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2561 เฉลิมพล เขตขันธ์88
9 มี.ค. 2561 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุน เฉลิมพล เขตขันธ์105
26 ม.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2561 เฉลิมพล เขตขันธ์131
17 ม.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการจัดทำ(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4 เฉลิมพล เขตขันธ์192
18 ธ.ค. 2560 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ สันทนาการ และจัดหาของขวัญ กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เฉลิมพล เขตขันธ์120