ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศรายการข่าวผุ้ลงประกาศเปิดอ่าน
17 ม.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการจัดทำ(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4 เฉลิมพล เขตขันธ์7
18 ธ.ค. 2560 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ สันทนาการ และจัดหาของขวัญ กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เฉลิมพล เขตขันธ์22
18 ธ.ค. 2560 กองบริหารงานบุคคจัดประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการผู้รับผิตชอบกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เฉลิมพล เขตขันธ์16
18 ธ.ค. 2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2560 เฉลิมพล เขตขันธ์18
18 ธ.ค. 2560 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณภาระงานสายสนับสนุน พ.ศ. 2560 เฉลิมพล เขตขันธ์30
18 ธ.ค. 2560 กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมพิจารณาประเมินค่างาน เพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งสายสนับสนุน เฉลิมพล เขตขันธ์15
18 ธ.ค. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 เฉลิมพล เขตขันธ์22
15 ธ.ค. 2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2560 เฉลิมพล เขตขันธ์14
28 ก.ย. 2560 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมสรุปผลการระดมความคิดเห็น การจัดทำขั้นตอนการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน งานการเงิน เบิกจ่าย เฉลิมพล เขตขันธ์91
28 ก.ย. 2560 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมสรุปผลการระดมความคิดเห็น การจัดทำขั้นตอนการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง เฉลิมพล เขตขันธ์50
27 ก.ย. 2560 ผุ้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้การเขียนแบบประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เฉลิมพล เขตขันธ์56
27 ก.ย. 2560 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เฉลิมพล เขตขันธ์40
27 ก.ย. 2560 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมสรุปผลการระดมความคิดเห็น การจัดทำขั้นตอนการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน งานบริหารงานทั่วไป(งานธุรการ สารบรรณ และงานประชุม) เฉลิมพล เขตขันธ์50
14 ก.ย. 2560 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานสายสนับสนุน เพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้นของหน่วยงาน เฉลิมพล เขตขันธ์88
11 ก.ย. 2560 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมระดมความเห็น “การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน (Workflow)” เฉลิมพล เขตขันธ์65
6 ก.ย. 2560 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เฉลิมพล เขตขันธ์61
17 ส.ค. 2560 กองบริหารงานบุคคลจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT การวิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลังฯ" เฉลิมพล เขตขันธ์71
12 ส.ค. 2560 ผู้บริหารและบุคลากรกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เฉลิมพล เขตขันธ์112
10 ส.ค. 2560 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT การวิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลังฯ" เฉลิมพล เขตขันธ์90
27 ก.ค. 2560 ขยายระยะเวลาส่งข้อมูลวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงานและประเมินค่างาน เพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยงานให้สูงขึ้น เฉลิมพล เขตขันธ์63