ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศรายการข่าวผุ้ลงประกาศเปิดอ่าน
2 ต.ค. 2561 กองบริหารงานบุคคล ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ. เฉลิมพล เขตขันธ์17
9 ก.ย. 2561 ผู้บริหารและบุคลากรกองบริหารงานบุคคลร่วมงาน "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" เฉลิมพล เขตขันธ์50
25 ก.ค. 2561 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เฉลิมพล เขตขันธ์88
13 ก.ค. 2561 การประชุมบุคลากรที่พักอาศัยในหอพักยูงทอง เฉลิมพล เขตขันธ์60
5 ก.ค. 2561 พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ในการประชุมบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2561 เฉลิมพล เขตขันธ์55
2 ก.ค. 2561 กองบริหารงานบุคคล ประชุมเตรียมความพร้อมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ในการประชุมบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2561 เฉลิมพล เขตขันธ์55
25 มิ.ย. 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 7/2561 เฉลิมพล เขตขันธ์37
20 มิ.ย. 2561 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมสามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) สำหรับพนักงาน ประจำปี 2561 เฉลิมพล เขตขันธ์43
6 มิ.ย. 2561 ข้าราชการ และลูกจ้างประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2561 เฉลิมพล เขตขันธ์52
5 มิ.ย. 2561 กองบริหารงานบุคคล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง ประจำปีการศึกษา 2560 เฉลิมพล เขตขันธ์87
30 พ.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2561 เฉลิมพล เขตขันธ์66
23 พ.ค. 2561 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เฉลิมพล เขตขันธ์114
23 พ.ค. 2561 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560 - 2564 เฉลิมพล เขตขันธ์91
3 พ.ค. 2561 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2561 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เฉลิมพล เขตขันธ์80
2 พ.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2561 เฉลิมพล เขตขันธ์109
1 พ.ค. 2561 การประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และ (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560 - 2564 เฉลิมพล เขตขันธ์339
17 เม.ย. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่สาม เฉลิมพล เขตขันธ์95
11 เม.ย. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่สอง เฉลิมพล เขตขันธ์74
10 เม.ย. 2561 กองบริหารงานบุคคลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เฉลิมพล เขตขันธ์134
3 เม.ย. 2561 บุคลากรกองบริหารงานบุคคล ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 มีนาคม 2561 และงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดมหาสารคาม เฉลิมพล เขตขันธ์86