ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการฯ

วันที่ประกาศรายการข่าวผุ้ลงประกาศเปิดอ่าน
11 พ.ค. 2560 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2560 เฉลิมพล เขตขันธ์118
27 มิ.ย. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 พิชิต เปลี่ยนขำ140
27 มิ.ย. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 พิชิต เปลี่ยนขำ97
27 มิ.ย. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เพราะเหตุคับข้องใจ พ.ศ. 2552 พิชิต เปลี่ยนขำ137
27 มิ.ย. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 พิชิต เปลี่ยนขำ92
27 มิ.ย. 2559 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2556 พิชิต เปลี่ยนขำ107
7 เม.ย. 2559 ปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2559 เฉลิมพล เขตขันธ์136