กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9/2560 ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ครั้งที่ 9/2560


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 7/12/2560 15:02 | เปิดอ่าน 408

มหาวิทยาลัยฯจะดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวันที่ 20 ธันวาคม  2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา 
เวลา 10.00 – 12.00 ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบเข้ารายงานตัวภายในเวลา 09.30 – 10.00 น.เวลาและสถานที่สอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1
TOP