กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 8/2560


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 17/10/2560 16:23 | เปิดอ่าน 486

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการคัดเลือก

1. ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยฯออกให้และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานของรัฐออกให้เพื่อแสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบในวันสอบคัดเลือก หากไม่มีบัตรดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก

2. ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องเข้ารายงานตัวเวลา 08.30 – 09.00 น. และกรรมการจะเริ่มดำเนินการสอบคัดเลือกตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หากผู้สอบคัดเลือกมารายงานตัวหลังจากเริ่มทำการสอบไปแล้ว 30 นาที(09.31 น.) จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก

3. การแต่งกาย ผู้สอบคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

(1) ผู้หญิงให้แต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือส้นสูง

(2) ผู้ชายให้แต่งกายสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงและสวมรองเท้าหุ้มส้น

4. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำเครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ เข้าห้องสอบหากไม่ปฏิบัติตาม ให้ขาดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1
TOP