กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ครั้งที่ 6/2560


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 8/8/2560 14:10 | เปิดอ่าน 363

มหาวิทยาลัยฯจะดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวันที่ 11 สิงหาคม  2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา 
เวลา 10.00 – 12.00 ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบเข้ารายงานตัวภายในเวลา 09.30 – 10.00 น.เวลาและสถานที่สอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1
TOP