กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และทดสอบภาษาอังกฤษ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2561


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 11/6/2561 13:19 | เปิดอ่าน 310

ตำแหน่ง อาจารย์  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1
TOP