กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนน

เอกสารเผยแพร่

รายการเอกสารวันที่ประกาศ
คำสั่ง ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561".pdf 5 เม.ย. 2561
1 การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ.ppt 3 เม.ย. 2561
2 ตัวอย่างการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน บทที่ 1-5.pdf 3 เม.ย. 2561
3 บทความวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงร่างบทต่างๆในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน.pdf 3 เม.ย. 2561
4 การเตรียมเอกสารสำหรับการฝึกปฏิบัติในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน.pdf 3 เม.ย. 2561
5 โครงร่างการเขียนผลงานของ มอ.ปี 2555.pdf 3 เม.ย. 2561
6 โครงร่างในการเขียนผลงาน ม.อุบลฯ.pdf 3 เม.ย. 2561
7 โครงร่างการเขียนผลงาน ม.ทักษิณ.pdf 3 เม.ย. 2561
8 ใบงานฝึกเขียน คู่มือการปฏิบัติงาน.pdf 3 เม.ย. 2561
9 การเข้าไปสืบค้นคลิป VDO การบรรยายของ อ.เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์.pdf 3 เม.ย. 2561
10 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาโดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน(ฉบับเต็ม).pdf 3 เม.ย. 2561
11 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินของ-จ.บริหารฯ.pdf 3 เม.ย. 2561

เอกสาร โครงการTOP