กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 2560

เอกสารเผยแพร่

รายการเอกสารวันที่ประกาศ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560.pdf 3 ต.ค. 2561
สรุปหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560.pdf 28 พ.ค. 2561
แนวคิด : การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.pdf 28 พ.ค. 2561
ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.pdf 28 พ.ค. 2561
ประเด็นปัญหาที่พบจากการพิจารณากลั่นกรอง.pdf 28 พ.ค. 2561
ประกาศ กพอ เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561.pdf 28 พ.ค. 2561
การกำหนดชื่อสาขาวิชาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว.pdf 28 พ.ค. 2561
มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการและกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิขากรและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชากรรของสถาบันอุดมศึกษา.pdf 28 พ.ค. 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ.pdf 28 พ.ค. 2561
เอกสารบรรยาย ประกาศ ก.พ.อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 2560.pptx 14 ก.พ. 2561

เอกสาร โครงการTOP