กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การขอจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์(ผู้เชี่ยวชาญ) อาจารย์ประจำหลักสูตร และการขอแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ

เอกสาร โครงการTOP