กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การวิเคราะห์กรอบอัตรา และการวงแผนอัตรากำลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา

เอกสารเผยแพร่

รายการเอกสารวันที่ประกาศ
ตัวอย่าง การจัดทำขั้นตอนการทำงาน (Workflow).pdf 12 ต.ค. 2560
มาตรฐานการคิดภาระงานสายสนับสนุน.xlsx 12 ต.ค. 2560
ตัวอย่าง ขั้นตอนการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ.pdf 18 ส.ค. 2560
ตัวอย่าง ขั้นตอนการจัดประชุมทั่วไป.pdf 18 ส.ค. 2560
ตัวอย่าง ขั้นตอนการลงรับหนังสือภายใน-ภายนอก.pdf 18 ส.ค. 2560
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา_ตัวอย่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน.pdf 17 ส.ค. 2560
ตัวอย่าง ขั้นตอนการทำบัตร.pdf 17 ส.ค. 2560
ตัวอย่าง ขั้นตอนงานทุนการศึกษา.pdf 17 ส.ค. 2560
ตัวอย่าง ขั้นตอนงานจัดสรรที่พักพนักงาน.pdf 17 ส.ค. 2560
ตัวอย่าง ขั้นตอนงานขึ้นเงินเดือนประจำปี.pdf 17 ส.ค. 2560
ตัวอย่าง ขั้นตอนการสรรหาพนักงานสายวิชาการ.pdf 17 ส.ค. 2560
ตัวอย่าง ขั้นตอนการสรรหาพนักงานสายปฏิบัติการ.pdf 17 ส.ค. 2560
ตัวอย่าง ขั้นตอนการสรรหาพนักงานสายบริหารวิชาการ.pdf 17 ส.ค. 2560
ตัวอย่าง ขั้นตอนการฝึกอบรมพนักงาน.pdf 17 ส.ค. 2560
ตัวอย่าง ขั้นตอนการปรับวุฒิพนักงาน.pdf 17 ส.ค. 2560
ตัวอย่าง ขั้นตอนการประเมินสายบริหารอายุเกิน 60 ปี.pdf 17 ส.ค. 2560
ตัวอย่าง ขั้นตอนการประเมินต่อสัญญาจ้างสายวิชาการ.pdf 17 ส.ค. 2560
ตัวอย่าง ขั้นตอนการประเมินต่อสัญญาจ้างสายปฏิบัติการ.pdf 17 ส.ค. 2560
ตัวอย่าง ขั้นตอนการทำวีซ่า ต่อวีซ่า.pdf 17 ส.ค. 2560
ตัวอย่าง ขั้นตอนการทำวีซ่า ต่อวีซ่า ต่อสัญญาจ้างงาน.pdf 17 ส.ค. 2560
ตัวอย่าง ขั้นตอนการจัดทำหนังสือรับรอง.pdf 17 ส.ค. 2560
ตัวอย่าง ขั้นตอนการจัดทำเรื่องลาออก.pdf 17 ส.ค. 2560
ตัวอย่าง ขั้นตอนการขอมีบัตรพนักงาน.pdf 17 ส.ค. 2560
ตัวอย่าง ขั้นตอนกาประเมินรอบปี เพื่อพิจารณาความดีความชอบ.pdf 17 ส.ค. 2560
ตัวอย่าง ขั้นตอนกาประเมินทดลองงาน 6 เดือนของสายวิชาการ.pdf 17 ส.ค. 2560
ตัวอย่าง ขั้นตอนกาประเมินทดลองงาน 6 เดือนของสายปฏิบัติการ.pdf 17 ส.ค. 2560
แนวทางการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง.pptx 17 ส.ค. 2560
คู่มือการวางแผนอัตรากำลังทรัพยาการบุคคลอุดมศึกษา.pdf 17 ส.ค. 2560
สัญลักษณ์ทีใช้ในการเขียน Flow Chart.pdf 17 ส.ค. 2560
แบบฟอร์มแสดงภาระงานประกอบการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่.xlsx 17 ส.ค. 2560

เอกสาร โครงการTOP