กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การขอรับบำเหน็จ บำนาญ ลูกจ้างประจำ

เอกสารเผยแพร่

รายการเอกสารวันที่ประกาศ
1. แบบขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน ลูกจ้าง [5313].pdf 28 มิ.ย. 2560
2. แบบรายการลดหย่อยภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ [สรจ.1].pdf 28 มิ.ย. 2560
3. แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ" [แบบ กสจ.004/1] .pdf 28 มิ.ย. 2560
4. หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน [แบบ สจป.1] .pdf 28 มิ.ย. 2560
5. หนังสือแสดงเจตนาขอเปลี่ยนแปลงความประสงค์เพื่อขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จพิเศษ [แบบ สจป.2] .pdf 28 มิ.ย. 2560
6. หนังสือรับรองการได้รับอันตรายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ของลูกจ้างเพื่อขอรับบำเหน็จพิเศษ [แบบ สรจ.5].pdf 28 มิ.ย. 2560
4. กรณี เป็นสมาชิก กบข. กรอกแบบฟอร์ม กบข.รง 008/1/2551.pdf 28 มิ.ย. 2560

เอกสาร โครงการTOP