กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การขอรับบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ

เอกสารเผยแพร่

รายการเอกสารวันที่ประกาศ
6.หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น [แบบ สรจ.2].docx 28 มิ.ย. 2560
7. หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ [แบบ สรจ.4].pdf 28 มิ.ย. 2560
8. รายละเอียดการรับเงินบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการ.pdf 28 มิ.ย. 2560
5. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด [แบบ1 และแบบ2].pdf 28 มิ.ย. 2560
3. หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ/ขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพอายุ 65 ปี [สรจ.3].pdf 28 มิ.ย. 2560
2. แบบรายการลดหย่อยภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ [สรจ.1] .pdf 28 มิ.ย. 2560
1. แบบขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ [5300].pdf 28 มิ.ย. 2560

เอกสาร โครงการTOP