กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เอกสารเผยแพร่

รายการเอกสารวันที่ประกาศ
03-04ผู้ปฏิบัติงานบริหาร.doc 12 ก.ย. 2560
การกำนหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ.pdf 27 พ.ค. 2560
06-03 วิศวกรโยธา.docx 7 พ.ย. 2559
06-02นักวิชาการคอมพิวเตอร์.docx 7 พ.ย. 2559
06-01สถาปนิก.doc 7 พ.ย. 2559
05-21วิศวกร.doc 7 พ.ย. 2559
05-20นักวิเทศสัมพันธ์.doc 7 พ.ย. 2559
05-19นักวิชาการสถิติ.doc 7 พ.ย. 2559
05-18นักวิชาการพัสดุ.doc 7 พ.ย. 2559
05-17เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.doc 7 พ.ย. 2559
05-16บุคลากร.docx 7 พ.ย. 2559
05-15นิติกร.docx 7 พ.ย. 2559
05-14นักวิจัย - เจ้าหน้าที่วิจัย.doc 7 พ.ย. 2559
05-13แนะแนวการศึกษาและอาชีพ.doc 7 พ.ย. 2559
05-12บรรณารักษ์.docx 7 พ.ย. 2559
05-11นักวิชาการโสตทัศนศึกษา.doc 7 พ.ย. 2559
05-10นักวิทยาศาสตร์.doc 7 พ.ย. 2559
05-09นักวิชาการเกษตร.doc 7 พ.ย. 2559
05-08นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.docx 7 พ.ย. 2559
05-07นักวิชาการศึกษา.docx 7 พ.ย. 2559
05-06นักประชาสัมพันธ์.doc 7 พ.ย. 2559
05-05นักเอกสารสนเทศ.docx 7 พ.ย. 2559
05-04นักสุขศึกษา.doc 7 พ.ย. 2559
05-03นักตรวจสอบภายใน.doc 7 พ.ย. 2559
05-02นักวิชาการช่างศิลป์.doc 7 พ.ย. 2559
05-01นักวิชาการเงินและบัญชี.doc 7 พ.ย. 2559
04-04คนงาน.doc 7 พ.ย. 2559
03-03ช่างเขียนแบบ.doc 7 พ.ย. 2559
03-01ช่างไฟฟ้า.doc 7 พ.ย. 2559
02-004ผู้ช่วยศาสตราจารย์.docx 7 พ.ย. 2559
02-005รองศาสตราจารย์.docx 7 พ.ย. 2559
02-006ศาสตราจารย์.docx 7 พ.ย. 2559
02-003อาจารย์.docx 7 พ.ย. 2559
01-001ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี.doc 7 พ.ย. 2559
01-002ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า.doc 7 พ.ย. 2559

เอกสาร โครงการTOP