กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระบบแสดงข้อมูลบุคลากรผ่านอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(MIS-WEB)

เอกสารเผยแพร่

รายการเอกสารวันที่ประกาศ
เอกสารแนะนำการใช้งาน MISWEB.pdf 12 ก.ย. 2559

เอกสาร โครงการTOP