กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การวิเคราะห์กรอบตำแหน่งและประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสุน

เอกสารเผยแพร่

รายการเอกสารวันที่ประกาศ
รูปแบบการเขียนแบบประเมินค่างาน.doc 8 ธ.ค. 2560
ตัวอย่างประเมินค่างาน บรรณารักษ์-4 มรม..pdf 8 ธ.ค. 2560
ตัวอย่างประเมินค่างาน บรรณารักษ์-3 มรม..pdf 8 ธ.ค. 2560
ตัวอย่างประเมินค่างาน บรรณารักษ์-2 มรม..pdf 8 ธ.ค. 2560
ตัวอย่างประเมินค่างาน บรรณารักษ์-1 มรม..pdf 8 ธ.ค. 2560
ตัวอย่างประเมินค่างาน นักวิชาการศึกษา มรม..pdf 8 ธ.ค. 2560
ตัวอย่างประเมินค่างาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน-2 มรม..pdf 8 ธ.ค. 2560
ตัวอย่างประเมินค่างาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน-1 มรม..pdf 8 ธ.ค. 2560
ตัวอย่างประเมินค่างาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์-3 มรม..pdf 8 ธ.ค. 2560
ตัวอย่างประเมินค่างาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์-2 มรม..pdf 8 ธ.ค. 2560
ตัวอย่างประเมินค่างาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์-1 มรม..pdf 8 ธ.ค. 2560
ตัวอย่างประเมินค่างาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป-3 มรม..pdf 8 ธ.ค. 2560
ตัวอย่างประเมินค่างาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มรม..pdf 8 ธ.ค. 2560
ตัวอย่างประเมินค่างาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มรม..pdf 8 ธ.ค. 2560
แบบประเมินค่างานระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ.doc 14 ก.ย. 2560
แบบประเมินค่างานระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ.doc 14 ก.ย. 2560
ตัวอย่าง ประเมินค่างานนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา.pdf 12 ก.ย. 2560
ตัวอย่าง ประเมินค่างานบรรณารักษ์ ชำนาญการ มรภ.สวนสุนันทา .pdf 12 ก.ย. 2560
VDO บรรยายการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น 24 มิย 59 โดย อ.เรืองชัย จรุงศิริวัฒน์ คลิกที่นี่ . 6 ต.ค. 2559
VDO บรรยายการวิเคราะห์กรอบอัตรา ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 23 มิย 59 โดย อ.เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ คลิกที่นี่ . 15 ก.ย. 2559
เอกสารหมายเลข 10-การกำหนดกรอบตำแแหน่ง.ppt 12 ก.ย. 2559
เอกสารหมายเลข 9-การเขียนวิเคราะห์ค่างาน_เพื่อกำหนดกรอบตำแหน่ง(ปรับเมื่อ มิย.59).ppt 12 ก.ย. 2559
เอกสารหมายเลข 8-ตัวอย่างแบบเสนอข้อมูลหตุผลการความจำเป็นของหน่วยงาน.pdf 12 ก.ย. 2559
เอกสารหมายเลข 7-ตัวอย่างการเขียนค่างาน(น.วิเคราะห์)_เป็นรูปธรราม_แก้ไขที่บึงฉวาก(พย.58).pdf 12 ก.ย. 2559
เอกสารหมายเลข 6-ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน(จ.บริหาร ชนก. ขอ ชนพ.)_เป็นรูปธรรม_มสธ..pdf 12 ก.ย. 2559
เอกสารหมายเลข 5-ตัวอย่างประเมินค่างาน _เป็นรูปธรรม (มรภ.นม) มีทั้งชี้เป้า และ Flowchart.pdf 12 ก.ย. 2559
เอกสารหมายเลข 4-มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2553.pdf 12 ก.ย. 2559
เอกสารหมายเลข 3-ข้อบังคับการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น-พ.ศ.2559.pdf 12 ก.ย. 2559
เอกสารหมายเลข 2-แบบเสนอข้อมูลเหตุผลความจำเป็น.docx 12 ก.ย. 2559

เอกสาร โครงการTOP