กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์กรอบตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ และการวิเคราะห์ค่างานสายสนับสนุน
ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2559

เอกสารเผยแพร่

รายการเอกสารวันที่ประกาศ
VDO บรรยายโครงการอบรมฯ วันที่ 24 มิถุนายน 2559. 28 มิ.ย. 2559
ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน ม.ดังของรัฐ (ปิดชื่อแล้ว)_ใช้ทำเอกสาร_ 80 คะแนน.pdf 24 มิ.ย. 2559
ตัวอย่างประเมินค่างาน _ที่ไม่ควรผ่านยังผ่าน(แก้ไข)_ 93 คะแนน.pdf 24 มิ.ย. 2559
แบบฟอร์มฝึกเขียน ประเมินค่างาน.docx 24 มิ.ย. 2559
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์.doc 24 มิ.ย. 2559
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร.docx 24 มิ.ย. 2559
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนิติกร.docx 24 มิ.ย. 2559
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน.doc 24 มิ.ย. 2559
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิจัย.doc 24 มิ.ย. 2559
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร.doc 24 มิ.ย. 2559
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ.doc 24 มิ.ย. 2559
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์.doc 24 มิ.ย. 2559
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์.doc 24 มิ.ย. 2559
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา.doc 24 มิ.ย. 2559
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบรรณารักษ์.docx 24 มิ.ย. 2559
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน.docx 24 มิ.ย. 2559
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์.docx 24 มิ.ย. 2559
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา.docx 24 มิ.ย. 2559
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.doc 24 มิ.ย. 2559
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี.doc 24 มิ.ย. 2559
ตัวอย่างเหตุผลความจำเป็น ของ มอ..pdf 24 มิ.ย. 2559
VDO บรรยายโครงการอบรมฯ วันที่ 23 มิถุนายน 2559. 24 มิ.ย. 2559
การกำหนดกรอบตำแแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ.ppt 24 มิ.ย. 2559
แบบเสนอเหตุผลการความจำเป็นของหน่วยงานในการมีตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ.pdf 24 มิ.ย. 2559
แบบเสนอเหตุผลการความจำเป็นของหน่วยงานในการมีตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ.docx 24 มิ.ย. 2559
การเขียนวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดกรอบตำแหน่ง.ppt 24 มิ.ย. 2559
ตัวอย่างแบบประเมินค่างานไม่เป็นรูปธรรม.pdf 24 มิ.ย. 2559
ตัวอย่างประเมินค่างานเป็นรูปธรรม .pdf 24 มิ.ย. 2559
ตัวอย่างการเขียนค่างาน(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)เป็นรูปธรรม.pdf 24 มิ.ย. 2559
ตัวอย่างการเขียนค่างาน(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)เป็นรูปธรรม.pdf 24 มิ.ย. 2559

เอกสาร โครงการTOP