กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้อำนวยการ

ชื่อ - สกุลนางลำดวน ดวงคมทาตำแหน่งผู้อำนวยการกองตำแหน่งบริหารผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลโทรศัพท์043713060  ภายใน  314E-mail-

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ชื่อ - สกุลนายประยงค์ จำปาศรีตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการตำแหน่งบริหารหัวหน้ากลุ่มงานโทรศัพท์043713060  ภายใน  311E-mail-
 1. งานสารบรรณ
 2. งานวิเคราะห์ วางแผนและงบประมาณ
 3. งานวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง
 4. งานรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานบุคคล
 5. งานพัฒนาระบบงานและการประกันคุณภาพ
  • งานพัฒนาระบบงาน
  • งานประกันคุณภาพ
  • งานบริหารความเสี่ยง
  • งานการจัดการความรู้ (KM)
 6. งานอื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย
  • งานประชุมผลงานทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
  • งานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)
  • งานประชุมกองบริหารงานบุคคล
  • งานกำหนดระดับตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (การวิเคราะห์กรอบตำแหน่งและการประเมินค่างาน)
ชื่อ - สกุลนางสาวอมรรัตน์ ตาลสถิตย์ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานตำแหน่งบริหาร-โทรศัพท์043713060  ภายใน  311E-mail-
 1. งานธุรการ
 2. งานอำนวยการและการประชุม
 3. งานการเงินและพัสดุ
 4. งานอื่นๆ ตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

กลุ่มงานบำเหน็จ ความดี-ความชอบ และทะเบียนประวัติ

ชื่อ - สกุลนายพนมพร บำรุงบุญตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการตำแหน่งบริหารหัวหน้ากลุ่มงานโทรศัพท์043713060  ภายใน  411E-mail-
 1. งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 2. งานความดี/ความชอบ
  • การเลื่อนชั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง
  • การกำหนดค่าตอบแทน
 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อ - สกุลนางสาวกาญจนา ครูพิพรมตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการตำแหน่งบริหาร-โทรศัพท์043713060  ภายใน  411E-mail-
 1. งานบำเหน็จ
 2. งานทะเบียนประวัติ
  • ทะเบียนประวัติ กพ.7 บุคลากร
  • ข้อมูลวันลา/สรุปวันลา/การลงเวลาปฏิบัติราชการ
 3. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 4. งานบริการบุคลากร
  • การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
  • การขออนุญาตลาอุปสมบท
  • การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
  • การขอพระราชทานเพลิงศพ
  • การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
 5. งานอื่นๆ 
  • จุลสารกองบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

ชื่อ - สกุลนายอนุชา ลาวงค์ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการตำแหน่งบริหารหัวหน้ากลุ่มงานโทรศัพท์043713060  ภายใน  311E-mail-
 1. งานวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง
 2. งานกำหนดตำแหน่ง
 3. งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
  • การฝึกอบรม
  • งานการศึกษาต่อ
  • งานกองทุนพัฒนาบุคลากร
 4. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
 5. งานวางแผนจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
ชื่อ - สกุลนายรณสิทธิ์ โพธิ์ศรีตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งบริหาร-โทรศัพท์043713060  ภายใน  311E-mail-
 1. งานพัฒนาและการแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 2. งานพัฒนาและการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 3. งานจ้างและแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ/อาจารย์ประจำหลักสูตร
 4. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ชื่อ - สกุลนางพรนัชชา ภูมิอินทร์ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการตำแหน่งบริหาร-โทรศัพท์043713060  ภายใน  311E-mail-

กลุ่มงานวินัยและนิติการ

ชื่อ - สกุลนายยุทธชัย บุญพันธ์ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการตำแหน่งบริหาร-โทรศัพท์043713060  ภายใน  511E-mail-
 1. งานกฎหมายและการดำเนินคดี (งานร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ)
  • งานคดีปกครอง
  • งานคดีแพ่ง
  • งานคดีอาญา
  • ยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย
 2. งานสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ
  • สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
  • สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย
  • สรรหาอธิการบดี 
  • สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 
  • สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
  • สรรหาคณบดี 
  • สรรหาผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  • สรรหากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  • สรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 3. งานวินัย
  • ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับวินัย การดำเนินการทางวินัย และจัดทำรายงานความเห็นเสนอมหาวิทยาลัย 
  • ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ การดำเนินการทางจรรยาบรรณ และจัดทำรายงานความเห็นเสนอมหาวิทยาลัย 
  • ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด และจัดทำรายงานความเห็นเสนอมหาวิทยาลัย 
  • สอบสวนและดำเนินการทางวินัยบุคลากร
  • สอบสวนและดำเนินการทางจรรยาบรรณของบุคลากร 
  • สอบสวนและดำเนินการความรับผิดทางเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  • สอบสวนและดำเนินการทางวินัยนักศึกษา 
  • สืบสวนหาข้อเท็จจริง และจัดทำรายงานงานผลการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
  • ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด คณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ
  • ดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 
  • ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่บุคลากรหรือหน่วยงานเกี่ยวกับวินัย การดำเนินการทางวินัย การดำเนินการทางจรรยาบรรณ ความรับผิดทางละเมิด 
  • เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
ชื่อ - สกุลนายพิชิต เปลี่ยนขำตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการตำแหน่งบริหาร-โทรศัพท์043713060  ภายใน  511E-mail-
ชื่อ - สกุลนายอิทธิพล พวังคามตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการตำแหน่งบริหาร-โทรศัพท์043713060  ภายใน  511E-mailJohn_aitrthipol@hotmail.com
 1. งานสัญญาและนิติกรรม
  • ตรวจสอบและจัดทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
  • ตรวจสอบและจัดทำสัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ (ผู้เชี่ยวชาญ) 
  • ตรวจสอบและจัดทำสัญญาจ้างอาจารย์ประจำหลักสูตร 
  • ตรวจสอบและจัดทำสัญญาการรับทุนสนับสนุนบุคลากร 
  • ตรวจสอบและจัดทำสัญญาอนุญาตพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ
  • ตรวจสอบและจัดทำสัญญาการับเงินอุดหนุนส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
  • ร่างและตรวจสอบสัญญาต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  • พิจารณาปัญหาข้อกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวกับงานสัญญาและนิติกรรม 
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. งานวินัย
  • ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับวินัย การดำเนินการทางวินัย และจัดทำรายงานความเห็นเสนอมหาวิทยาลัย 
  • ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ การดำเนินการทางจรรยาบรรณ และจัดทำรายงานความเห็นเสนอมหาวิทยาลัย 
  • ตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด และจัดทำรายงานความเห็นเสนอมหาวิทยาลัย 
  • สอบสวนและดำเนินการทางวินัยบุคลากร
  • สอบสวนและดำเนินการทางจรรยาบรรณของบุคลากร 
  • สอบสวนและดำเนินการความรับผิดทางเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  • สอบสวนและดำเนินการทางวินัยนักศึกษา 
  • สืบสวนหาข้อเท็จจริง และจัดทำรายงานงานผลการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
  • ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด คณะกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณ
  • ดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 
  • ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่บุคลากรหรือหน่วยงานเกี่ยวกับวินัย การดำเนินการทางวินัย การดำเนินการทางจรรยาบรรณ ความรับผิดทางละเมิด 
  • เผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3. งานกฎหมาย (งานเสนอความเห็นทางกฎหมาย)
  • เสนอความเห็นทางกฎหมายต่อมหาวิทยาลัย 
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. งานสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ
  • สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
  • สรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย
  • สรรหาอธิการบดี 
  • สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 
  • สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 
  • สรรหาคณบดี 
  • สรรหาผู้อำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
  • สรรหากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  • สรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 

ชื่อ - สกุลนางสาวสุภวรรณ ชูปฏิบัติตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการตำแหน่งบริหาร-โทรศัพท์043-713060  ภายใน  511E-mail-

กลุ่มงานสวัสดิการ

ชื่อ - สกุลนายนุวัฒศิริ พุทธิดิลกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งบริหารหัวหน้ากลุ่มงานโทรศัพท์043713060  ภายใน  411E-mail-
 1. งานกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบข. สำหรับข้าราชการพลเรือนฯ
 2. งานประกันสังคม
 3. งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกจ้างประจำ
 4. งานงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 5. งานสวัสดิการที่พักอาศัย
 6. งานพิธีทางศาสนา
 7. งานบริการบุคลากร
  • การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • การขอมีหนังสือรับรอง

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ชื่อ - สกุลนายมัฆวา ยี่สารพัฒน์ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการตำแหน่งบริหารหัวหน้ากลุ่มงานโทรศัพท์043713060  ภายใน  411E-mail-
 1.  สรรหาและบรรจุ
 2. งานแต่งตั้ง การย้าย โอน ข้าราชการ/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 3. งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
 4. งานออกจากราชการ
 5. งานต่ออายุราชการ

กลุ่มงานสารสนเทศ

ชื่อ - สกุลนายนครินทร์ ม่วงอ่อนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการตำแหน่งบริหาร-โทรศัพท์043-713060  ภายใน  E-mailleksoft@rmu.ac.th
 1. งานพัฒนา และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
  • งานดูแลระบบและบำรุงษาระบบบริหารงานบุคลากร (MIS) ของมหาวิทยาลัย
  • งานพัฒนา ดูแลระบบและบำรุงรักษาระบสารสนเทศและฐานข้อมูลกองบริหารงานบุคคล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
  • งานพัฒนา ดูแลระบบและบำรุงรักษาเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล
 2. งานข้อมูลสารสนเทศบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 3. งานติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ
 4. งานให้คำปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์
 5. งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของหน่วยงาน
 6. งานทะเบียนประวัติ
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS)
  • งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
  • ดูแลระบบฐานข้อมูลบุคลากร
  • บันทึกข้อมูลบุคลากรระบบ
 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
TOP