กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แจ้งการโอนย้ายนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 15/4/2559 15:20 | เปิดอ่าน 266

     แจ้งการโอนย้ายนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากเดิมคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บลจ.ไทยพาณิชย์") เป็น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นนายทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

TOP