กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์นโยบายแผนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(กสจ.) สำหรับพนักงานฯ


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 26/7/2560 11:46 | เปิดอ่าน 541

ประชาสัมพันธ์นโยบายแผนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(กสจ.) สำหรับพนักงานฯ สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถสอบถามได้ที่ กองบริหารงานบุคคล กลุ่มงานสวัสดิการ (คุณนุวัฒศิริ พุทธิดิลก) โทร. 411 ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

TOP