กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) สำหรับพนักงาน เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2559


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 18/4/2559 14:38 | เปิดอ่าน 346

         กองบริหารงานบุคคล โดยกลุ่มงานสวัสดิการ ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) สำหรับพนักงาน เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2559  เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของกองทุน และดำเนินการสรรหาคณะกรรมการฝ่ายลูกจ้าง ในการบริหารกองทุนฯ 

วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร 34

          


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

TOP