กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองบริหารงานบุคคล ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ.


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 2/10/2561 16:56 | เปิดอ่าน 247

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล นางลำดวน  ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ประชุมบุคลากรกองบริหารงานบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไปแล้ว กับสาขาวิชาที่ ก.พ.อ. กำหนดใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามTOP