กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้บริหารและบุคลากรกองบริหารงานบุคคลร่วมงาน "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า"


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 9/9/2561 13:11 | เปิดอ่าน 306

ผู้บริหารงานและบุคลากรกองบริหารงานบุคคลร่วมงาน "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า" เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งประกอบด้วยหลายกิจกรรม เช่น ราชภัฏอาสา ทำเพื่อแผ่นดิน โดยให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกันทความสะอาดบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย TOP