กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ในการประชุมบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2561


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 5/7/2561 16:36 | เปิดอ่าน 232

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเป็นการแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานและแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นTOP