กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมสามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) สำหรับพนักงาน ประจำปี 2561


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 20/6/2561 14:49 | เปิดอ่าน 162

 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมสามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) สำหรับพนักงาน ประจำปี 2561 วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม conference room 1  อาคารโดยมี นายเมธี  กลมดวง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางลำดวน  ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และตอบข้อซักถามของสมาชิกTOP