กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองบริหารงานบุคคลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 10/4/2561 15:26 | เปิดอ่าน 340

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา กองบริหารงานบุคคลได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒิพล  ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโดรงการ  และโครงการดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากนายเรืองชัย  จรุงศิริวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย กิจกรรมในวันแรก (วันที่ 9 เมษายน 2561) การเป็นการบรรยายลักษณะทั่วไปของผลงาน และการเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนน เพื่อใช้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ตามประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามTOP