กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2561


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 26/1/2561 16:49 | เปิดอ่าน 182

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม  พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เพื่อพิจารณาระเบียบข้อคับด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  และพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ด้านการบริงานบุคคลTOP