กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2560


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 18/12/2560 14:52 | เปิดอ่าน 113

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เพื่อพิจารณาระเบียบข้อคับด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  และพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณรายได้) และพนักงานราชการ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบประมาณแผ่นดิน) TOP