กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณภาระงานสายสนับสนุน พ.ศ. 2560


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 18/12/2560 14:45 | เปิดอ่าน 110

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ทองสอดแสง รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณภาระงานสายสนับสนุน พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา TOP