กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมพิจารณาประเมินค่างาน เพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งสายสนับสนุน


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 18/12/2560 13:28 | เปิดอ่าน 132

อาจารย์วุฒิพล  ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมประเมินค่างานสายสนับสนุน เพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ  และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  โดยนายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการ ซึ่งการประเมินค่างานครั้งนี้ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และสำนักบริการวิชาการ TOP