กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 18/12/2560 10:58 | เปิดอ่าน 136

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเป็นการแจ้งแจงแนวทางการปฏิบัติงาานและการแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

TOP