กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2560


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 15/12/2560 16:11 | เปิดอ่าน 98

รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม  2560 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เพื่อพิจารณาระเบียบข้อคับ และการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย TOP