กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมสรุปผลการระดมความคิดเห็น การจัดทำขั้นตอนการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน งานการเงิน เบิกจ่าย


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 28/9/2560 16:58 | เปิดอ่าน 173

นางลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการระดมความคิดเห็น "การจัดทำขั้นตอนการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน" งานการเงิน เบิกจ่าย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  ซึ่งเป็นการประชุ มสรุปผลการระดุมความคิดเห็นจากการประชุมระดมความคิดเห็น การจัดทำขั้นตอนการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เพื่อกำหนดเกณฑ์กลางการคำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในสายงานการเงิน สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564 ) ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามTOP