กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมสรุปผลการระดมความคิดเห็น การจัดทำขั้นตอนการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 28/9/2560 13:18 | เปิดอ่าน 126

นางลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการระดมความคิดเห็น "การจัดทำขั้นตอนการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน" งานบริหารงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  ซึ่งเป็นการประชุ มสรุปผลการระดุมความคิดเห็นจากการประชุมระดมความคิดเห็น การจัดทำขั้นตอนการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เพื่อกำหนดเกณฑ์กลางการคำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในสายงานพัสดุ สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564 ) ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามTOP