กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผุ้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้การเขียนแบบประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 27/9/2560 16:39 | เปิดอ่าน 170

นางลำดวน  ดวงคมทา ผุ้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้การเขียนแบบประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุน แก่บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำหรับนำไปเขียนแบบประเมินค่างานบุคลากรสนับสนุน เพื่อประเมินค่างานในการจัดทำกรอบตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนมาหาิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต่อไป TOP