กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การกำหนดชื่อสาขาวิชาในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 25/6/2561 13:15 | เปิดอ่าน 255


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

TOP