กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แบบประเมินค่างานระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 28/9/2560 17:07 | เปิดอ่าน 291


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

TOP