กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ปฏิทินการเบิกทุนการศึกษา ปีงบประมาณ 2561


ผู้ประกาศ: อิทธิพล พวังคาม | 19/10/2560 08:36

แนวปฏิบัติในการเบิกเงินอุดหนุนการศึกษาต่อสำหรับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 (เบิกค่าเทอม)

ในปีงบประมาณ 2561 นี้ กบค. ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อสำหรับบุคลากร จำนวน 4,500,000 บาท เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กบค.จึงขอแจ้งปฏิทินในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายฯ และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย ดังนี

หลักฐานที่ใช้ประกอบการเบิกจ่าย
1. แบบขอเบิกทุนอุดหนุนการศึกษา 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ฉบับ
4. สำเนาประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อ 1 ชุด
5. เอกสารแสดงผลการศึกษาประจำภาคเรียนล่าสุด 1 ชุด
6. ใบเสร็จรับเงิน / ค่าธรรมเนียมการศึกษา ฉบับจริง

ข้อกำหนด

1. ผู้ได้รับอนุมัติทุนการศึกษาต่อสามารถส่งหลักฐานขอเบิกได้ในวงเงินที่กำหนด (ปริญญาโท ไม่เกินภาคเรียนละ 50,000 บาท / ปริญญาเอก ไม่เกินภาคเรียนละ 70,000 บาท)
2. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นำมาขอเบิกจะต้องเป็นใบเสร็จที่อยู่ในระยะเวลาตามที่ได้รับอนุมัติทุนการศึกษาเท่านั้น
3. กรณีผู้ได้รับอนุมัติฯ ส่งหลักฐานขอเบิกเกินเวลาที่กำหนด จะดำเนินการเบิกจ่ายให้ในรอบเบิกถัดไป
4. กรณีผู้ได้รับอนุมัติฯ ไม่สามารถมาลงนามในชุดเบิกภายในระยะเวลาที่กำหนด จะดำเนินการยกเลิกชุดเบิกและเบิกจ่ายให้ในรอบเบิกถัดไป


เอกสารแนบ
TOP