กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข่าวประกาศการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทุนการศึกษา


ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา

TOP