กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การกำหนดตำแหน่งทางวิาชาการสายสนับสนุน


ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น


ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

TOP