กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การกำหนดตำแหน่งทางวิาชาการสายวิชาการ


ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


แบบฟอร์มขอเข้าโครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ


ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

TOP