กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2
80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทร. 043-722118-9 ต่อ 311,411 หรือ 0-4371-3060 โทรสาร 0-4371-3060
กองบริหารงานบุคคล  Email: Personnel.rmu@gmail.com  ผู้ดูแลระบบ Chalermpon.kh@rmu.ac.th

TOP