กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา

          กองบริหารงานบุคคลเดิมเป็นฝ่ายการเจ้าหน้าที่ เป็นส่วนงานที่แยกตัวออกจากฝ่ายธุรการของวิทยาลัยครูมหาสารคาม เดิมไม่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานฝ่ายนี้โดยตรง ต้องใช้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายธุรการมาปฏิบัติงาน จนถึงปี 2543 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่จึงได้แยกออกจากฝ่ายธุรการ โดยมีบุคลากรปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง ภารกิจของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานวินัยควบคู่ไปด้วย ลักษณะงานจะเป็นการปฏิบัติ การตรวจสอบและติดตาม แล้วจึงเสนอให้อธิบดีกรมการฝึกหัดครูตัดสินใจและสั่งการจนกระทั่งปี พ.ศ.2538 วิทยาลัยครูมหาสารคามได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสถาบันราชภัฏมหาสารคาม การบริหารงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 และในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2538 เลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏได้มอบอำนาจให้อธิการบดีปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแทนเลขาธิการและมอบอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกมากมาย เช่น การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือนสามัญ การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้าง ประจำ การจัดจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานราชการ ลูกจ้างชาวต่างประเทศ จึงทำให้ภารกิจและขอบข่ายงานของฝ่ายการเจ้าหน้าที่ชัดเจนและมีปริมาณเพิ่มขึ้นแต่ในทางปฏิบัติก็ทำให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น

         ปี พ.ศ.2544 สถาบันได้กำหนดชื่อโดยให้ชื่อฝ่ายนิติการและการเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เนื่องจากภารกิจในขณะนั้นปฏิบัติทั้งงานการเจ้าหน้าที่และนิติการ ในปลายปี 2544 จึงแยกออกจากฝ่ายนิติการเป็น “ฝ่ายการเจ้าหน้าที่”

          ปี พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏมหาสารคามเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น  “มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547              
         ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 และได้แบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย  ตามกฎกระทรวง ดังนี้

         (1)   สำนักงานอธิการบดี
         (2)   คณะครุศาสตร์
         (3)   คณะเทคโนโลยีการเกษตร
         (4)   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
         (5)   คณะวิทยาการจัดการ
         (6)   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         (7)   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
         (8)   สถาบันวิจัยและพัฒนา
         (9)   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
         (10)   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

          ปี พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศจัดตั้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี       ตาม (ร่าง) ประกาศกระทรวงเป็น 7 กอง ประกอบด้วย กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการนักศึกษา กองคลังและพัสดุ กองทรัพย์สินและรายได้ กองแผนงานและกองอาคารสถานที่ ซึ่งกอง การเจ้าหน้าที่มีหน่วยงานในสังกัด 3 หน่วยงาน ประกอบด้วยงานการเจ้าหน้าที่  งานวินัยและนิติการ และงานวิเทศสัมพันธ์  

          ปี พ.ศ.2549 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศกระทรวงแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม ตามราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่มที่ 123 ตอนที่ 74ง   วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2549 เป็นชื่อ “กองบริหารงานบุคคล” มาจนถึงปัจจุบันและได้แบ่งกลุ่มงานภายในกองเป็น 4 กลุ่มงาน ดังต่อไปนี้

 1. กลุ่มงานธุรการและสวัสดิการ
  • งานธุรการและสารบรรณ
  • งานอำนวยการและการประชุม
  • งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
  • งานสวัสดิการ/สวัสดิการบ้านพัก
  • งานกองทุนประกันสังคม (สปส.)
  • งานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  • งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำฯ (กสจ.)
  • งาน ชพค./ชพส.
  • งานประกันคุณภาพ
  • งานคำรับรองปฏิบัติราชการ
 2. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
  • งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
  • งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
  • งานพัฒนาบุคคล
  • งานทะเบียนประวัติ/บำเหน็จ/ความดี-ความชอบ
 3. กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
  • งานขออนุมัติไปต่างประเทศ
  • งานขอวีซ่าและหนังสือเดินทางไปราชการ
  • งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้งชาวต่างประเทศเป็นอาจารย์
 4. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
  • งานวินัย
  • งานนิติการ

       ในปี พ.ศ.2556 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เห็นชอบการแบ่งส่วนราชการกองบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2556 โดยได้แบ่งกลุ่มงานภายในกองเป็น 4 กลุ่มงาน ดังต่อไปนี้

 1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  • งานธุรการและสารบรรณ
  • งานอำนวยการและการประชุม
  • งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
  • งานแผนและงบประมาณ
  • งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
  • ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
  • ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ
  • ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
  • งานวารสาร จุลสาร
  • งานประกันคุณภาพ
  • งานคำรับรองปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
  • งานบริหารความเสี่ยง
  • งานการจัดการความรู้ (KM)
 2. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
  • งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
  • งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
  • งานพัฒนาบุคลากร
  • งานทะเบียนประวัติ บำเหน็จ ความดี ความชอบ
  • งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • งานพระราชทานเพลิงศพ
  • งานวิเทศสัมพันธ์
  • งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  • งานเวรรักษาการณ์
 3. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
  • งานวินัย
  • งานคดี
  • งานกฎหมาย
  • งานนิติกรรมสัญญา
 4. กลุ่มงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลฯ
  • งานสวัสดิการ
  • งานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  • งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯลูกจ้างประจำ
  • งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯพนักงาน
  • งานกองทุนประกันสังคม
  • งานประชาสัมพันธ์และเผพแพร่กิจกรรม
  • งานสิทธิประโยชน์

      ในปี พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานภายในสำนักงานอธิการบดี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของกองบริหารงานบุคคลใหม่  โดยได้แบ่งกลุ่มงานภายในกองเป็น 6 กลุ่มงาน ดังต่อไปนี้

 1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
  • งานธุรการ / สารบรรณ
  • งานอำนวยการและการประชุม
  • งานวิเคราะห์ วางแผนงบประมาณ
  • งานการเงินและพัสดุ
  • งานรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานบุคคล
  • งานพัฒนาระบบงาน และการประกันคุณภาพ
 2. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  • การงานสรรหาและบรรจุ
   • การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก
   • การบรรจุเข้ารับราชการ/บุคลากรใหม่ทุกประเภท
  • งานแต่งตั้ง การย้าย โอน
   • การแต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชาวต่างประเทศ พนักงานราชการ พนักงานเงินงบแผ่นดิน พนักงานเงินรายได้ พนักงานโครงการพิเศษและอื่นๆ
   • การย้ายข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชาวต่างประเทศ พนักงานราชการ พนักงานเงินงบแผ่นดิน พนักงานเงินรายได้ พนักงานโครงการพิเศษและอื่นๆ
   • การโอนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชาวต่างประเทศ พนักงานราชการ พนักงานเงินงบแผ่นดิน พนักงานเงินรายได้ พนักงานโครงการพิเศษและอื่นๆ
   • การรักษาราชการแทน
  • งานออกจากราชการ
   • การเกษียณอายุราชการ
   • การลาออกจากราชการ
   • การให้ออกจากราชการ กรณีอื่นๆ
  • งานต่ออายุราชการ
 3. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
  • งานวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง
  • งานกำหนดตำแหน่ง
  • งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
   • การฝึกอบรม
   • การศึกษาต่อ
   • กองทุนพัฒนาบุคลากร
  • งานจ้างและแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
  • งานจ้างผู้เชี่ยวชาญ
  • งานพัฒนาและเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการสายสอน
  • งานพัฒนาและเข้าสู่ตำแหน่งสายสนับสนุน
  • งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
  • งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
 4. กลุ่มงานบำเหน็จ ความดี/ความชอบ และทะเบียนประวัติ
  • งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  • งานบำเหน็จ ความดี/ความชอบ
   • การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง
   • การกำหนดค่าตอบแทน
  • งานทะเบียนประวัติ
  • งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • งานบริการบุคลากร
   • การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
   • การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   • การขอหนังสือรับรอง
   • การขออนุญาตให้บุคลากรไปต่างประเทศ
   • การขออนุญาตลาอุปสมบท
   • การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
   • การขอพระราชทานเพลิงศพ
 5. กลุ่มงานสวัสดิการ
  • งานกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบข. สำหรับข้าราชการ
  • งานประกันสังคม
  • งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ลูกจ้างประจำ
  • งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ
  • งานสวัสดิการที่พักอาศัย
  • งานพิธีทางศาสนา และงานพระราชทานเพลิงศพ
 6. กลุ่มงานวินัยและนิติการ
  • งานสัญญาและนิติกรรม
  • งานสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการ
  • งานวินัย
  • งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
  • งานกฎหมายและการดำเนินคดี
 7. กลุ่มงานสารสนเทศ
  • งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
  • งานบริการข้อมูลสารสนเทศ

 

ปรัชญา

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ฝึกฝนบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม นำแรงจูงใจสู่การปฏิบัติ จัดสุขภาวะที่ดีให้มีแบบยั่งยืน

ปณิธาน

     พัฒนาคน พัฒนางาน สู่การเป็นมืออาชีพ

วิสัยทัศน์

กองบริหารงานบุคคล เป็นหน่วยงานที่มีระบบงานที่ดี มีคุณภาพ และมาตรฐานในการบริหารงานบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 2. พัฒนา ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้ทันสมัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
 1. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้บุคลากรมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม อย่างภาคภูมิใจและเป็นมืออาชีพ
 1. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อความโปร่งใส รองรับการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 1. ส่งเสริมและสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่และสร้างเครือข่ายกระจายความรู้ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีความสะดวก คล่องตัว และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล
 2. เพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีจิตสำนึกในภารกิจที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์
 4. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ มีระเบียบวินัย จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ
 5. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความมั่นคงและก้าวหน้า มีความสุขในการปฏิบัติงานส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

นโยบาย

 1. นโยบายด้านการบริหารและจัดระบบงาน

          เป้าประสงค์ 

          มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร จัดระบบงานและกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบทบาทภารกิจของหน่วยงาน มีความสะดวกคล่องตัวต่อการขับเคลื่อนและดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล เชื่อมโยงกับผลตอบแทนและการกำหนดสมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรในหน่วยงาน

          กลยุทธ์

          1) ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ระบบงานและกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและปรับบทบาทภารกิจ เพื่อสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัย

          2) จัดทำสมรรถนะและนำสมรรถนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย ด้านการสรรหา การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง และการปรับตำแหน่ง การปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการ การวางแผนพัฒนาบุคลากรและการกำหนดค่าตอบแทน

          3) จัดแบ่งสายอาชีพและเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ

          4) พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก

          5) วางแผนและพัฒนาระบบสืบทอดตำแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่ง

 1. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

          เป้าประสงค์

          มีการวางแผนและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยการส่งเสริม และสนับสนุน  ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการส่งเสริมการมีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน

          กลยุทธ์

          1) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

          2) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพและสมรรถนะ และแผนการสืบทอดตำแหน่งและการบริหารจัดการคนดีและคนเก่งของหน่วยงาน

          3) พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารและการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

          4) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย มีคุณธรรม เสียสละและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

          5) พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ 

 1. นโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

          เป้าประสงค์

          ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงโดยสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนของงาน ปริมาณเอกสาร ช่วยให้การบริหารงานด้านบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          กลยุทธ์

          1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร

          2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

          3) ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการด้านงานบุคคล ให้สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและทันสภาวการณ์

 1. นโยบายด้านสวัสดิการและการสื่อสาร

          เป้าประสงค์

          สร้างขวัญกำลังใจและความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร เพื่อรักษาคนดี คนเก่งไว้กับองค์กร โดยส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน     ที่มีผลงานและสมรรถนะในทุกโอกาส  สร้างช่องทางการสื่อสาร จัดสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และจัดให้มีบรรยากาศในการทำงานที่ดีและมีความเหมาะสม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

          กลยุทธ์

          1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

          2) ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

          3) ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทน

          4) ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการบริหารงานบุคคล

          5) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ทั้งภายในและภายนอก

เป้าหมาย

 1. เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการตามหลักธรรมาภิบาล
 2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลและข่าวสารด้านการบริหารงานบุคคล
 3. เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความมั่นคงและก้าวหน้า มีความสุขในการปฏิบัติงาน
 4. เป็นหน่วยงานที่มีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

ขอบข่าย ภารกิจ

 1. งานบริหารงานบทั่วไป
  • งานธุรการ
  • งานอำนวยการและการประชุม
  • งานวิเคราะห์ วางแผนงบประมาณ
  • งานการเงินและพัสดุ
  • งานรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารงานบุคคล
  • งานพัฒนาระบบงาน และการประกันคุณภาพ
 2. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
  • งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
   • การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก
   • การบรรจุเข้ารับราชการ/พนักงานใหม่
  • งานแต่งตั้ง การย้าย โอน ข้าราชการพลเรือน/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
   • การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
   • การย้ายข้าราชการพลเรือน/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
   • การโอนข้าราชการพลเรือน/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
   • การรักษาราชการแทน
  • งานแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
  • งานออกจากราชการ
   • การเกษียณอายุราชการ
   • การลาออกจากราชการ
   • การใช้ออกจากราชการ กรณ๊อื่นๆ
 3. งานพัฒนาบุคลากร
  • งานวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง
  • งานกำหนดตำแหน่ง
  • งานฝึกอบรมและลาศึกษาต่อ
   • การฝึกอบรม
   • การศึกษาต่อ
   • กองทุนพัฒนาบุคลากร
  • งานพัฒนาและเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
  • งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
  • งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
 4. งานบำเหน็จ ความดี/ความชอบ และทะเบียนประวัติ
  • งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  • งานบำเหน็จ ความดี/ความชอบ
   • การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง
   • การกำหนดค่าตอบแทน
  • งานทะเบียนประวัติ
  • งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • งานบริการบุคลากร
   • การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
   • การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   • การขอหนังสือรับรอง
   • การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
   • การขออนุญาตลาอุปสมบท
   • การลาไปประกอบพิธิฮัจย์
   • การขอพระราชทานเพลิงศพ
 5. งานสวัสดิการ
  • งานกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบข. สำหรับข้าราชการพลเรือนฯ
  • งานประกันสังคม
  • งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ลูกจ้างประจำ
  • งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
  • งานประชาสัมพันธ์ ชพค. และ ชพส.
  • งานสวัสดิการที่พักอาศัย
  • งานพิธีทางศาสนา
 6. งานวินัยและนิติการ
  • งานสัญญาและนิติกรรม
  • งานสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการ
  • งานวินัย
  • งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
  • งานกฎหมายและการดำเนินคดี
TOP